top of page

Deflationarytoken.comPrivaatsuspoliitika
 

Viimati muudetud: veebruar 2023


See privaatsuspoliitika on osa Deflationarytoken.com-i tingimustest (edaspidi "tingimused"). Käesolevas privaatsuspoliitikas kasutatud mõistetel on sama tähendus, mis tingimustes, välja arvatud juhul, kui siin on sätestatud teisiti.
See privaatsuspoliitika selgitab, kuidas saidi Deflationarytoken.com ja Deflationarytoken.com operaatorid koguvad, kasutavad, töötlevad, avaldavad, jagavad, edastavad ja kaitsevad saidi Deflationarytoken.com ja selle partnerite kaudu saadud isikuandmeid. Mõisted "meie", "meie" ja "meie" viitavad saidile Deflationarytoken.com ja Deflationarytoken.com operaatoritele. Kui me küsime kasutajatelt teatud isikuandmeid, tuleneb see sellest, et kohaldatavate seaduste või valitsuse korralduste kohaselt oleme kohustatud sellist teavet koguma või on see meie määratud eesmärkide jaoks asjakohane. Küpsiste täpse kasutamise kohta vaadake eraldi küpsistepoliitikat.


Palun lugege hoolikalt selle privaatsuspoliitika täielikku sisu. Veebisaiti Deflationarytoken.com külastades, olenemata sellest, kas registreerute või mitte, tunnistate, mõistate ja nõustute kõigi käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud artiklitega. Me ei kasuta teie
isikuandmeid mis tahes eesmärgil, mis ei ole hõlmatud käesolevas privaatsuspoliitikas, küpsiste poliitikas või tingimustes, ilma teid eelnevalt teavitamata ja teie nõusolekuta.


See privaatsuspoliitika on hõlmanud isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) elemente, kuna me tegutseme vastavalt isikuandmete töötlemise eeskirjadele Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP). Kasutame lepingu tüüpklausleid, tugineme Euroopa Komisjoni piisavuse adekvaatsusotsustele teatud riikide kohta, kui see on kohaldatav, ja saame teie nõusoleku andmete edastamiseks kolmandatesse riikidesse, kui seda nõuavad kohaldatavad seadused.


1. ANDMETE LIIGID, MIDA KOGUME
Isikuandmete tüübid, mida me otse teilt või kolmandatelt isikutelt kogume, sõltuvad kogumise asjaoludest ja taotletava teenuse või sooritatud tehingu iseloomust. See võib hõlmata (kuid mitte ainult):
(a) isikuandmed, mis viitavad üksikisikule, nt nimi, sünniaeg ja muud isikukoodid;
(b) kontaktteave, nt aadress, telefoninumber ja e-posti aadress, plokiahela rahakoti aadress;
(c) tehniline teave, nt API-teenuste ja sisselogimiste IP-aadress
(d) statistilised andmed, nt veebisaidi tabamused.


2. KUIDAS ME ISIKUANDMEID KOGUME?
See privaatsuspoliitika hõlmab kõiki meile edastatud isikuandmeid:
(a) kui suhtlete meie toodete ja teenustega;
(b) kui loote meie juures konto;
c) mis tahes muu lepingulise kokkuleppe või kokkuleppe alusel;

Mõned muud viisid, kuidas isikuandmeid koguda, hõlmavad (kuid mitte ainult):
(a) suhtlemine teiega telefoni, kirja, faksi ja e-posti teel;
(b) kui külastate meie veebisaiti;
(c) kui võtate meiega isiklikult ühendust;
(d) kui võtame teiega isiklikult ühendust;
(e) kui kogume teie kohta teavet kolmandatelt osapooltelt (nt sotsiaalmeedia ettevõtetelt saadaolevad suhtlusgraafikud); ja muud kanalid, sealhulgas meie tugiteenindus.
f) muu teabe võimalik ekstrapoleerimine andmete töötlemise teel.


3. MIS VEEL ANDMEID ME KOGUME?
Kogume oma veebisaidilt ja teenustest teie isikuandmeid järgmistel viisidel:
a) IP-aadress
Kasutame teie IP-aadressi meie serveriga seotud probleemide diagnoosimiseks ja veebisaidi haldamiseks. IP-aadressid ei ole seotud isikut tuvastava teabega.
(b) Küpsised
Küpsis on andmete element, mille veebisait saab saata teie brauserisse, mis võib need seejärel teie süsteemi salvestada. Kasutame mõnel oma leheküljel küpsiseid teie eelistuste salvestamiseks ja seansi teabe salvestamiseks. Kogutud teavet kasutatakse seejärel meie kasutajatele isikupärasema teenindustaseme tagamiseks. Täpse teabe saamiseks küpsiste kasutamise kohta vaadake meie küpsistepoliitikat. Küpsistest kogutud teavet kasutame meie saidi tõhususe hindamiseks, suundumuste analüüsimiseks ja platvormi haldamiseks. Küpsistest kogutud teave võimaldab meil kindlaks teha, millised meie saidi osad on enim külastatud ja raskused, mis võivad meie külastajatel meie saidile juurdepääsul tekkida. Nende teadmiste abil saame parandada teie platvormil pakutava kogemuse kvaliteeti, tuvastades ja edastades rohkem ihaldatumaid funktsioone ja teavet, samuti lahendades juurdepääsuprobleeme. Võime kasutada ka küpsiseid ja/või tehnoloogiat, mida nimetatakse veebivigadeks või selgeteks gifideks, mis tavaliselt salvestatakse meilidesse, et aidata meil kinnitada meie e-kirjade kättesaamist ja neile vastamist ning pakkuda teile meie saidi kasutamisel isikupärasemat kogemust. või lubage seda teha kolmandatest osapooltest teenusepakkujatel. Selle saidi jätkuvat kasutamist ja mis tahes hilisemat kasutamist tõlgendatakse kui teie nõusolekut küpsiste salvestamiseks teie seadmesse. Sisselogimisandmeid saab potentsiaalselt salvestada küpsistesse. Seetõttu on oluline vältida volitamata juurdepääsu oma paroolile ja arvutile. Kui kasutate jagatud arvutit, peaksite alati korralikult välja logima ja kustutama brauseris küpsised.
(c) Kasutaja tagasiside vorm
Meie tagasiside vorm nõuab, et annaksite meile kontaktandmed (nt oma nimi ja e-posti aadress), et saaksime teie kommentaaridele vastata. Kasutame teie registreerimisvormil olevaid kontaktandmeid, et saata teile teavet meie ettevõtte kohta. Teie kontaktandmeid kasutatakse vajadusel ka teiega ühenduse võtmiseks.

(d) Saidi jälgimine
Kasutame ka kolmandatest osapooltest teenusepakkujaid, et aidata meil oma saidi kasutamist paremini mõista. Meie teenusepakkuja(d) asetavad küpsised teie arvuti kõvakettale ja saavad teavet, mille valime, näiteks kuidas külastajad meie saidil navigeerivad, milliseid lehti sirvitakse ja üldist tehinguteavet. Meie teenusepakkuja(d) analüüsivad seda teavet ja esitavad meile koondaruanded. Teave ja
meie teenusepakkuja(te) esitatud analüüsi kasutatakse selleks, et aidata meil paremini mõista meie külastajate huve meie saidi vastu ja kuidas neid huve paremini teenindada. Meie teenusepakkuja(te) kogutud teave võib olla seotud teabega, mida kogume teie kohta platvormi kasutamise ajal, ja kombineerida sellega. Meie teenusepakkuja(te)l on lepinguga piiratud meie saidilt saadud teabe kasutamine muul viisil kui meie abistamiseks.


4. MILLEKS ME TEIE ISIKUANDMEID KASUTATAME?
Võime kasutada teie isikuandmeid järgmistel "põhieesmärkidel":
(a) võimaldamaks meil teile teenuseid osutada ja teenuseid osutada;
(b) enda ja/või teiste klientide ohutuse ja heaolu kaitsmiseks;
(c) uurida teie nõudeid ja päringuid ning vastata neile;
(d) äriarenduse eesmärkidel, nagu statistiline ja turundusanalüüs, süsteemide testimine, hooldus ja arendus, kliendiküsitlused või meie abistamiseks mis tahes edaspidises suhtluses teiega, näiteks tuvastades teie nõuded ja eelistused;
e) järgima mis tahes õiguslikke või regulatiivseid nõudeid; ja/või
(f) kõigil muudel eesmärkidel, mis täiendavad ülalnimetatud eesmärke. Lisaks nendele põhieesmärkidele jätame endale õiguse kasutada teie andmeid järgmistel viisidel:
g) edastada pakkumisi, tooteid, teenuseid ja teavet toodete ja tegevuste kohta;
(h) turundus/ristturundus ja teiega suhtlemine seoses meie ja meie teeninduspartnerite ning meie määratud agentide pakutavate toodete ja teenustega; ja/või

(i) kõigil muudel ettevõttega seotud eesmärkidel, mis täiendavad ülalnimetatud eesmärke.

 

5. TEIE ISIKUANDMETE JUURDEPÄÄS / PARANDAMINE / UUENDAMINE
Olenevalt teie elukohariigist ja selle seadusandlusest võib teil olla õigus nõuda meilt oma isikuandmete koopiat, samuti oma isikuandmeid kustutada, teha neis muudatusi või piirata nende töötlemist. Püüame anda teile teabe tagasi niipea kui võimalik. Siiski jätame endale ka õiguse kinnitada kõik päringu autentsuse taotlused. Teil võidakse nõuda meile oma isikuandmete, näiteks KYC-dokumentide esitamist konkreetsetes olukordades, et järgida juriidilisi ja regulatiivseid nõudeid või vaidluse korral
teie ja Deflationarytoken.com vahel. Sellistel juhtudel eeldab Deflationarytoken.com, et edastate meile edasiseks töötlemiseks ja toiminguteks sellise nõutud teabe. Loodame tagada, et olete täielikult teadlik teile kuuluvatest andmekaitseõigustest. Kui seadusest või valitsuse korraldustest ei tulene teisiti, on igal kasutajal järgmised õigused:


5.1 Juurdepääsuõigus
Teil on õigus pääseda juurde oma isikuandmetele või saada nendest koopiaid. Võime võtta juurdepääsuteenuse osutamise eest mõistlikku tasu.
5.2 Õigus parandusele
Teil on õigus parandada oma isikuandmeid, mida peate ebatäpseks. Samuti on teil õigus paluda meil mõistliku piirides täiendada isikuandmeid, mida peate mittetäielikuks.
5.3 Õigus kustutamisele (õigus olla unustatud)
Teil on teatud asjaoludel õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist.
5.4 Töötlemise piiramise õigus
Teatud juhtudel, nagu seadusega nõutud või meie poolt konkreetselt meelde tuletatud, on teil õigus nõuda meilt teie isikuandmete töötlemise piiramist; mõistate siiski, et selline töötlemise piiramine võib takistada meil teile mõnda Deflationarytoken.com-i teenust osutamast.
5.5 Vastuväidete esitamise õigus
Teatud juhtudel, nagu seadusega nõutud või meie poolt konkreetselt meelde tuletatud, on teil õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele; mõistate siiski, et selline töötlemise vastuväide võib takistada meil teile mõnda Deflationarytoken.com-i teenust osutamast.
5.6 Õigus andmete teisaldatavusele
Teatud juhtudel, nagu seadusega nõutud või meie poolt konkreetselt meelde tuletatud, on teil õigus nõuda, et me edastaksime kogutud isikuandmed teisele asutusele või otse teile. Võime võtta edastusteenuse osutamise eest mõistlikku tasu.


6. NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE
Pange tähele, et ettevõte on kohustatud töötlema teie isikuandmeid ülaltoodud põhieesmärgil, ilma milleta võivad mõned saidi Deflationarytoken.com pakutavad teenused või funktsioonid mõjutada. Kui meil puudub teie nõusolek teie isikuandmete töötlemiseks kõrvaltegevuseks
Eesmärkidel ei saa me teid hoida kursis meie tuleviku, uute ja/või täiustatud teenuste ja toodetega. Sellegipoolest võite reklaamtegevuste saamise lõpetada, kui:
(a) meililisti(de)st tellimisest loobumine;
(b) asjakohaste kontoseadete muutmine tellimuse tühistamiseks; või
(c) päringu saatmine meie kontaktvormi kaudu aadressil www.Deflationarytoken.com


7. KELLELE ME TEIE ISIKUANDMED AVALDAME?
Me ei kauple ega müü teie isikuandmeid kolmandatele isikutele. Teie isikuandmeid avaldatakse või edastatakse ainult järgmistele ettevõtte poolt määratud või volitatud kolmandatele isikutele eesmärgi täitmiseks:

a) andmelaod;

b) IT-teenuste pakkujad;
c) andmeanalüütika ja/või turundusagentuur;

d) juriidilised isikud, mis on seadusega lubatud või nõutud, näiteks vastavad pädeva jurisdiktsiooniga kohtu väljastatud orderile või kutsele; ja/või

(e) teie suhtes kohaldatavad reguleerivad asutused; ja/või

f) ohutus- ja turvatöötajad. Lisaks ülaltoodule võidakse teie Isikuandmeid avaldada või edastada ka ettevõtte tegelikule ja potentsiaalsele õigussaajale, ülevõtjale või omandajale (sealhulgas meie sidus- ja tütarettevõtted) või meie äritegevusele, varadele või kontserni ettevõtetele või seoses mis tahes ettevõttega. ümberstruktureerimine või teostamine, sealhulgas meie ümberstruktureerimine ettevõtte, varade ja/või kohustuste üleandmiseks. Astume praktilisi samme tagamaks, et nende töötajad, ametnikud, agendid, konsultandid, töövõtjad ja muud ülalnimetatud kolmandad isikud, kes on seotud
teie isikuandmete kogumisel, kasutamisel ja avaldamisel järgitakse ja järgitakse käesoleva privaatsusavalduse tingimusi.


8. KUI KAUA ME TEIE ISIKUANDMETE SÄILITAME?
Ettevõte võib salvestada andmeid ülemaailmsetes hostiteenuse pakkujates, mille serverid asuvad erinevates piirkondades, ning me võtame kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et kõik Isikuandmed hävitatakse või kustutatakse jäädavalt, kui neid ettevõtte eesmärkidel enam vaja ei ole, ning koostame mitteaktiivsete andmete kõrvaldamise ajakava. andmed pärast 24-kuulist perioodi. Deflationarytoken.com rakendab erinevaid turvameetmeid tagamaks, et teie isikuandmeid hoitakse turvaliselt ja neid ei kahjustata mingil viisil. Samal ajal ei saa Deflationarytoken.com heauskselt garanteerida, et andmetega rikkumine pole võimalik, kuna ükski turvameede ei suuda pakkuda absoluutset kaitset. Soovitatav on kasutajatel võtta kasutusele oma ohutusmeetmed, nagu 2-faktoriline autentimine või muud meetmed, mida Deflationarytoken.com ei paku. Kui kahtlustate, et teie kontoteave või teie isikuandmed on sattunud ohtu, võtke esimesel võimalusel ühendust Deflationarytoken.com toega.


9. LINGID KOLMANDATE OSAPOOLTE VEEBISAITIDELE
Võime linkida selle veebisaidi ja/või meie rakendused teiste ettevõtete või organisatsioonide veebisaitidele (koos "kolmandate osapoolte saidid"). See privaatsusteatis ei kehti selliste kolmandate osapoolte saitide kohta, kuna need saidid on väljaspool meie kontrolli. Kui avate kolmandate isikute saitidele lisatud linke kasutades, võivad nende saitide operaatorid koguda teie isikuandmeid. Enne isikuandmete esitamist veenduge, et olete nende kolmandate osapoolte saitide privaatsusavaldustega rahul. Püüame võimaluste piires tagada, et kõigil kolmandate osapoolte lingitud saitidel on teie isikuandmete kaitseks samaväärsed meetmed, kuid me ei saa olla juriidiliselt ega muul viisil vastutavad tegevuste, privaatsuspoliitika või taseme eest.
nende kolmandate osapoolte saitide privaatsusele vastavust.

 

10. TÄIENDAV TEAVE VÕI ABI
Pange tähele, et seda privaatsuspoliitikat võidakse aeg-ajalt muuta vastavalt kohaldatavatele seadustele ja määrustele ning sellised muudatused võivad kehtida teie suhtes. Täiendavate päringute või kaebuste saamiseks seoses teie isikuandmete või meie privaatsuspoliitikaga või kui soovite oma isikuandmetele juurde pääseda, neid uuendada või muuta, nagu ülalpool mainitud, võtke meiega ühendust aadressil support@Deflationarytoken.com

bottom of page